Miraçlama - Önemli Kavramlar - 21. Oktober 2020

Mirâcname

Mirâc okudu Cebrâil
Muhammed Mustafâ mâhî
Hak emrine oldu kâil
Eyledi azm-i râhî

Gâipden yandı bir çırak
Çünkü yakîn oldu ırak
Cebrâil getirdi Burâk
Bindi ol Habîbullâhî

Burak kadem bastı arşe
Erişti fevka’l-ferşe
Hak kadîrdir cümle işe
Eyledi bu gez-nigâhî

Bir nidâ erişti Hâkk’tan
Yâ Muhammet in Burâk’tan.
Göz kamaşır şerernâk’dan
Müminlerin kıblegâhî

Yolda rast geldi bir şîr
Yâ nedir bu işe tedbîr
Hâtemini ağzına vir
Sundu iki cihân Şâh’î

Çıktı sidretü’l-müntehâya
Erişti ilâ nihâye
Kavuştu sırr-ı Hüdâ’ya
Seyretti cemâlullâhî

Onda gördü bir nev-civân
Yüzü şems-i mâh-i tâbân
Cemâline oldu hayrân
Nazar kıldı âl-Allah’î

Sordu doksan bin kelâmı
Hakk ile nîk-ile nâmı
Bir dem eyledi ârâmı
Bu ne sırdır yâ İlâhî

Gâipden geldi yeşil el
Verdi sî-pâre engûr asel
Ol demde gördü bir mahfel
Selmân’ın şey’enlillahî

Ayak üstü kalktı Server
Oldu gönlü gözü enver
Sırr ile oldu münevver
Dedi bu hikmet ilâhî

Oldu mirâcın mübârek
Hak kıldı Kur’ân tebârek
Şânına «levlâke levlâk»
Pâdişâhlar pâdişâhî

Vardı Kırklar’ın cemine
Oturdu hak makâmına
Hû dedi gerçek demine
Dem-be-dem Resûlullahî

Buyurdu ol nûr-u Vâhid
Size armağan bu tevhîd
Cümlesi de oldu sâcid
Zikretti kelâmullâhî

Gözleri Kurret’ül-ayn
Ali bîn Hasan Hüseyn
İmâm Zeyne’l-âbidîn
Gürûh-ı nâci güvâhî

İmâm Bâkır İmâm Ca’fer
Kâzım Mûsâ Rızâ server
Tâkî ba Nâkî Askerî
Muhammed Mehdî penâhî

Ata-bahş eyle lütfundan
Dûr eyleme rahmetinden
Mahrum koyma şefkatinden
Gedâ Feyzî pür günâhî

FEYZULLAH ÇELEBİ (1811 – 1878)
Hünkar Hacı Bektaş Veli soyundan gelir. Veliyettin Çelebi’nin küçük oğludur. Büyük kardeşi Ali Celalettin Çelebi’nin ölümü üzerine, Abdü’l-Aziz tarafından verilen 16 Ramazan 1288 (1871) tarihli fermanla Hacı Bektaş Veli dergahına postnişin olmuştur. Feyzullah Çelebi, bilim ve öğrenime çok önem veren, şairlik yeteneği çok güçlü bir kişidir. Olgun ve hoşgörülü davranışları ile geniş çevrelerde ünlenmiş ve saygı kazanmıştır. Onun yaşadığı yıllarda Hacıbektaş gerçek bir öğrenim merkezi durumuna gelmiştir. 1804 yılında doğduğuna dair notlara da rastladık.
Deyişleri, Alevi-Bektaşi çevrelerinde çok yaygın olmakla beraber şiirleri toplanmamış ve bir divanına rastlanamamıştır. Feyzullah Çelebi, 1878 yılında ölmüş, Hacı Bektaş Veli Külliyesi içinde Kırklar Meydanında toprağa verilmiştir.
Feyzullah Çelebi şiirlerinde, Feyzi, Feyziya, Feyzullah ve Seyyid Feyzullah mahlaslarını kullanmıştır (C. Ulusoy, Pir Dergahından Nefesler, sh: 75).
Tarikatın bütün inceliklerini derinlemesine, nitelikli biçimde ve üst düzey bir görünümle özümsediği anlaşılan Feyzullah Çelebi, tarikata şiirleriyle renk ve yenilikler katmıştır. Doğa güzelliklerini de şiirlerine taşıyarak değerli halk ozanlarını aratmayacak biçimde duygulu, içli, özlem ve sevgi dolu, koşma ve nefesler yazmıştır. Soluklu ve güçlü bir ozandır. Dili duru, söyleyişi içten ve coşkuludur.
Âşk ile
Cenâb-ı Haydar Kulu, Ali Yenialtun
Kaynak:
Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi C. IV; İsmail Özmen (1998, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, ss. 384-385)
Resim:

  • Miraç gecesi Hz. Muhammed’in yolculuğunda önünü kesen aslan(Hz. Ali) tasvir edilmiştir. Çalışma Esmaeil Ashtiani’ye(1892-1970) aittir.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Check Also

ALİ’ YE BAĞLI

Bizim erkanımız, bizim yolumuzAllah bir Muhammet, Ali’ye bağlıSer çeşmeden sunulmuştur dol…