Home Alevilik Yörelere veya Dedenin bilgi birikimine bağlı olarak cem de farklılıklar olabilir
Alevilik - Cem - 25. Oktober 2020

Yörelere veya Dedenin bilgi birikimine bağlı olarak cem de farklılıklar olabilir

CEM BİRLEME

1.Car çalınır : Bismişah Allah Allah:
Güruh-i Nâci’yim, Kırklar Meydanı’nda süpürgeciyim .
Pir divanında durucuyum
Hüseyin-i Kerbela için gözlerim kan yaştır Lanet olsun
Yezid’in bağrı kara taştır Erenler meydanında
Aliyyel-Mürteza baştır Pîrimiz Kırklar içinde
Seyyid-i Ferraş’tır Allah eyvallah…Nefes Pîrdedir…”

DEDE: Süpürgeci Selman, kör olsun Mervan,
cennette Rıdvan Zuhura gelsin Mehdi-i Sahib-zaman
Yardımcımız olsun Oniki İmam Hizmetinden şefaat bulasın
Seyyid-i Ferraş’ın himmeti üzerinde ola.Gerçege hüü

2.Post serilir:Allah Allah post kadim
DEDE:Post kadim ola.Münkir mat ola.Hayırlığa gelmiş
Hayırlığa serilmiş ola.Üzerinden geçen cehennem
narı görmeye.Hizmetin kabul.Muradın hasıl ola

 1. SAKİ TAMAMLAMA:
  Erenler hü.Erenler gazi elimde yok oka ile terazi.
  Kiminize az verdim kiminize çok kiminizede hiç vermedim oldunuz mu hakkınıza razı

Canlar Allah eyvallah der

DEDE:Erenler sakiden razımısınız.(3 sefer )
Allah Allah erenler gani oldu hakta gani ola
İsteğini dileğini Hak Muhammed Ali ver
Sakiyi Kevserin himmeti kerameti üzerinizde ola
Hizmetinizden şefaat bulasın .Gerçeğe Hü

4.SAALMAN SUYU.(TARİKAT ABDESTİ)
Hizmet sahibi delilden başlayarak abdest aldırır.Dara durup :

Bismi Şah Allah Allah
Manayı marifet, sırrı hakikat,
Geldi hizmeti Muhammed.
Sükût ey ehli cemaat Ben Gulamın Kanberiyem
Etmesem adülerden hayf .Pirimiz üstadımız
Kırklar meydanında Selmanı Piri Pak
Ber cemali Muhammed, Ber kemali İmam Hasan,
İmam Hüseyin, İmam Ali’yi Pir bilip
Verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehlibeytine salâva

DEDE: Bismi Şah Allah Allah
Arı olduk duru olduk, hakikat abdesti alıp
Hakk ceminde yunduk pak olduk
Hayır, hizmetiniz kabul, muradınız hâsıl ola
Gulamı Kanber’in hüsnü himmetleri üzerinizde
Hazır nazır ola gerçeğe hü

5.LOKMA:
Bismi Şah Allah AllahEvel Allah diyelim, kadim Allah diyelim,Her dem Allah diyelim geldi Şah Ali sofrasıYa Hakk diyelim Hakk versin biz yiyelimGerçeklerin demine hü diyelim

DEDE:Allah Allah lokmalar kabul muratlar hasıl ola
Yiyene helal yedirene delil ola.Kesenize Halil İbrahim
Bereketi vere.Hak Muhammed Ali kabul eyleye.
On iki imam Dergahına kayıt ola.Gerçeğe hü

6.NİYAZ
DEDE:Allah Allah lokmalar kabul muratlar hasıl ola
Yiyene helal yedirene delil ola.Kesenize Halil İbrahim
Bereketi vere.Hak Muhammed Ali kabul eyleye.
On iki imam Dergahına kayıt ola.Gerçeğe hü

 1. ÜÇ BACI: Semah dönecek 3 bacı postun dört köşesine
  niyaz eder dara durup razılık alınır

GÖZCÜ:Erenler suda sulakta yolda yolakta bu
bacılardan gani gani razımısınız (3 sefer sorar)

DEDE:Allah erenler gani oldu hakta razı ola
İsteğinizi dileğinizi Hak Muhammed Ali vere.
Secdeye inen başlar ağrı acı dert görmeye .Gerçege Hü

8.ÜÇ DUVAZI İMAM
MÜRŞİT: Bismişah AllahBismişah.. Allah Allah..
Akşamlarhayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola,
müminler bermurad ola, demler daim, Cemler kaim ola.
Hazır-gaip, zahir-batın cem erenlerinin nuru cemalları aşk ola.
Ehlibeyt´in, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On iki İmam´ların, On dört Masum Pakların, On yedi Kemer bestlerin, Kırkların, cümle erenlerin katarından, didarından ayırmaya.
Her dilde bir dilek, her gönülde bir murat vardır. İnandığımız, güvendiğimiz yüce Yaradan, dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı vere.Allah, namerde-merde muhtaç eylemeye.
Duvarımızdan taş, gözlerimizden yaş dökmeye.
Genç yaşta ölüm, ihtiyarlıkta zulüm vermeye.
Hak evimizin, toplumumuzun ağız tatlılığını bozmaya.
Huzur vere, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip eyleye.
Yolumuzu yolsuza, yüzümüzü nursuza uğratmaya.
Gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler vere.
Çağırdığımızda, bunaldığımızda Hızır yoldaşımız; Şah-ı Merdan Ali kardaşımız, Hünkar Hacı Bektaş Veli de haldaşımız ola.
Duası bizden, kabulü Allah’tan ola.gerçeğe Hû diyelim.

9-BÜYÜK DUA:
Erenler eşikten içeri cem birleyeceğiz,her kes gönlünü
Gözünü buraya versin.Edep erkan Sukuti lisan,
Aşıka mana mümine nişan.
TÖVBE DUVAZI
Hatalar eyledim, noksandır işim,
Tövbe günahıma estağfurullah.
Muhammet Ali’ye bağlıdır başım,
Tövbe günahıma estağfurullah.

Şah Hasan Hüseyin balkır nur ise,
İmam Zeynel sır içinde sır ise,
Özümüzde benlik kibir var ise,
Tövbe günahıma estağfurullah.

Muhammet Bakır’ın izinden çıkmam,
Şah İmam Cafer’den gayrıya bakmam,
Hatıra değip de gönüller yıkmam,
Tövbe günahıma estağfurullah.

Musa-yı Kazım’a daim niyazım,
Ali Irıza’ya bağlıdır özüm.
Eksiklik noksanlık hep kusur bizim,
Tövbe günahıma estağfurullah.

Taki ile Naki benziyor aya,
On’ki İmam kusurlara kalmaya.
Ettiğimiz kötü işler bed-huya,
Tövbe günahıma estağfurullah.
Hasan Askeri’nin gülleri bite,

Mehdi gönlümüzün gamını ata.
Söylenen yalana kova gıybete,
Tövbe günahıma estağfurullah.

Şah Hata’ım Bağdat Basıra,
Böyle güne kaldık böyle asıra.
Sen keremkanısın kalma kusura,
Tövbe günahıma estağfurullah.

Bismişah Allah Allah:

Hata ettim Huda için bağışla
Muhammet Mustafa için bağışla

Safi nesli Cüneyt oğlu Haydar
Ali-yel Murtaza için bağışla

Ali’nin Düldül’ü ile Kamber’i
Zülfükar-ı gaza için bağışla

Fatima-i Zühre, Hatice-i Kibriya
İmamlar silsilesi için bağışla

Hasan pir aşkına girdim meydana
Hüseyin-i Deşti Kerbela için bağışla

İmam Zeynel, İmam Bakır-ı Cafer
Musa Kazım, Rıza için bağışla

Muhammet Taki’dir Şah Ali Naki
Hasan-ul Askeri için bağışla

Muhammet Mehdi ey sahip zamanı
Eşiğinde geda için bağışla

Bilirim günahım çoktur ey Şahım
Ali oğlusun eba için bağışla

On İki İmam nur oldu Hatayi
Gel ol nur-u Huda için bağışla…

NADI li DUASI

Nad-ı Ali’yyen mazharul acaib
Teciduhu avnen leke fin nevaib
li külli hemmin ve gammın seyenceli

Ve bi nuru azametike Yâ Allah..Yâ Allah..Yâ Allah..

Ve bi nuru nübüvvetike
Yâ Muhammed… Yâ Muhammed.. Yâ Muhammed..

Ve bi nuru velâyetike Yâ Ali.. Yâ Ali.. Yâ Ali..

Edrikni Yâ Fatima.. Yâ Fatıma.. Yâ Fatıma

Edrikni Yâ Hasan.. Yâ Hasan.. Yâ Hasan..

Edrikni Yâ Hüseyin.. Yâ Hüseyin.. Yâ Hüseyin..

Edrikni.. Edrikni.. Edrikni..

Lâ feta illâ Ali. Lâ seyfe illâ Zülfikar..
Lâ gaza illâ gaza, el murtaza bil iktida
Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle yâ perverdigâr.
Münkirin boynundan gitmesin tığ ile teber.
Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar
İmam Cafer buyruğunda budur müteber
Nasrun Minellahi fetin garip beşirel mümine


Ber cemali Muhammed pir kemali imam Hasan imam
Hüseyin.Allahı bir bilip verelim Muhammed Mustafa ya
Ve Ehli Beytine Selavat:
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin
ve ala ali seyyidina muhammed,

Bismişah Allah Allah

Akşamlar hayrola, hayırlar feth ola,
şerler def ola, münkirler mat ola,
münafıklar berbât ola,müminler şâd ola,
meydanlar abât ola, sırlar mestûr ola,
gönüller mesrûr ola, hanedan-ı fukara mamûr ola,
Er Hak Muhammed Ali yardımcımız,
gözcümüz bekçimiz ola,
On İki İmam, On Dört Masum-u Pak,
On Yedi Kemerbest efendilerimiz
katarlarından didarlarından ayırmaya,
Pirimiz üstadımız Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli
Efendilerimiz dest-i girimiz ola,
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların
ve gayb erenlerinin ve kutbül-aktab
efendilerimizinhayır himmet-i âlileri
ve sefa nazarları üzerimizde hazır ve nâzır ola.
Allah Erenler; münkir,münafık şerrinden
emin ve himaye eyleye.
İki cihanda korktuğumuzdan emin,
umduğumuza nail eyleye.
Dil bizden keremi Şah-ı Merdan Ali den ola.
Gerçege hü

10- MİRAÇLAMA 1

Geldi çağırdı Cebrail
Hak Muhammed Mustafa’ya
Hak seni Mirac’a okur
Dâvete Kadir Hüdaya.

Evvel emânet budur ki
Piri, rehberi tutasın
Kadim erkâna yatasın
Tariki müstakiyme.

Muhamed sükuta vardı
Vardı Hakk’ı zikreyledi
Şimdi senden el tutayım
Hak buyurdu vedduha.

Muhammedin belin bağladı
Anda ahir Cebrail
İki gönül bir oluben
Hep yürüdüler dergâha.

Vardı dergâh kapısına
Gördü arslan yatar orda
Arslan anda hamle kıldı
Korktu Muhammed Mustafa.

Buyurdu Sırr-ı Kâinat
Korkma Yâ Habibim dedi
Hatemi ağzına ver ki
Arslan ister bir nişane.

Hatemi ağzına verdi
Arslan orda oldu sakin
Muhammed’e yol verildi
Arslan gitti nihaneye.

                    3

Vardı kırklar makamına
Oturuben oldu sakin
Cümleside secde kıldı
Hazreti Emrullaha.

Muhammed sürdü yüzünü
Hakka teslim etti özünü
Cebrail getirdi üzümü
Hasan Hüseyin ol Şaha.

Canım size kimler derler
Şahım bize Kırklar derler
Cümleden ulu yolumuz
Eldedir külli varımız.

Madem size Kırklar derler
Niçin noksandır biriniz
Selman şeydullaha gitti
Ondandır eksik birimiz.

Cümleden ulu yolumuz
Eldedir külli varımız
Birimize neşter vursan
Bir yere akar kanımız.

Selman şeydullahtan geldi
Hü deyip içeri girdi
Bir üzüm tanesini koydu
Selmanın keşkullahına.

Kudretten bir el geldi
Ezdi bir engür eyledi
Hatemi parmakta gördü
Uğradı bir müşkül hale.

                 2

Vardı Hakk’ı tavaf etti
Evvela bunu söyledi
Ne heybetli şirin varmış
Hayli cevreyledi bize.

Gördü bir biçare derviş
Hemen yutmak diledi
Ali yanımda olaydı
Dayanırdım ol Şahıma.

Gel benim sırr-ı devletlim
Sana tabiyim ey habibim
Eğiliben secde kıldı
Eşiği kıblegâhına.

Kudretten üç hon geldi
Sütü elma baldan aldı
Muhammed destini sundu
Nuş Etti Azametullaha.

Doksan bin kelam danıştı
İki cihan dostu dostuna
Tevhidi armağan verdi
Yeryüzündeki insana.

Muhammed ayağa kalktı
Hep ümmetini diledi
Ümmetine rahmet olsun
Anda dedi kibriya.

Eğiliben secde kıldı
Hoşkal sultanım dedi
Kalkıp evine giderken
Yol uğrattı kırklara.

                 4

Ol şerbetten biri içti
Cümlesi de oldu hayran
Mümin müslüm üryan büryan
Hep girdiler semaha.

Cümlesi de el çırpıben
Dediler ki Allah Allah
Muhammed bile girdi
Kırklar ile semaha.

Muhammed’im coşa geldi
Tacı başından düştü
Kemeri kırk pare oldu
Hepsi Sardı Kırklara.

Muhabbetler galip oldu
Yol erkân yerini aldı
Muhammed’e yol göründü
Hatırları oldu sefa.

Muhammed evine gitti
Ali Hakkı tavaf etti
Hatemi önüne koydu
Dedi saddaksın Yâ Ali!

Evveli sen ahiri sen
Zahiri sen bâtını sen
Cümle sırlar sana ayan
Dedi Şah-ı Evliya

Şah Hatâyî ’m vakıf oldum
Ben bu sırrın ötesine
Hakkı inandıramadım
Özü çürük ervaha

TEVHİD

Medet Ey Allah’ım medet
Gel dertlere derman eyle
Yetiş Yâ Ali Muhammed
Gel dertlere derman eyle.

Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!

Hasan, Hüseyin aşkına
Yardım ederler düşküne
İmam Zeynel’in aşkına
Gel dertlere derman eyle.

İmam Bakır’ın katına
Cafer’in ilmi zatına
Musa, Rıza hürmetine
Gel dertlere derman eyle.

Şah Taki’nin hem Naki’nin
İmam Hasan-ül Askeri’nin
Yargılamak senin şanın
Gel dertlere derman eyle.

Gelip Hak’tan dilek dile
Mehdi sahip zaman gele
Dedemoğlu secde kıla
Gel dertlere derman eyle.

DEDE: Bismişah Allah Allah

Vakitler hayr ola hayırlar feth ola
Secdeye inen başlar ağrı acı dert görmeye
Hizmetleriniz on iki imam dergahına kayıt ola.
Gerçege hü

2.SEMAH

Yine dertli dertli inliyorsun
Sarı durnam sinen yaralandı mı
Hiç el değmeden de inliyorsun
Sarı durnam sinen yaralandı mı
Yoksa ciğerlerin parelendi mi

Yoksa sana yad düzen mi düzdüler
Perdelerin tel tel edip düzdüler
Allı da durnam, telli de durnam
Sinen yaralandı mı
Yoksa ciğerlerin parelendi mi

Bahar seli gibi akıp çağlama
Dertli ötüp yüreğimi dağlama
Ustadını buldurayım ağlama
Sarı da durnam, allı da durnam
Sinen yaralandı mı
Yoksa ciğerlerin parelendi m

Hay hay, hay hay
Abdal pir sultanım ben de böyleyim
Emir Hak’tan geldi hey hey kime neyleyim
Derdim çoktur hangisini söyleyim
Bendeki yareler türlü türlüdür

DEDE:Semahlar saf ola günahlar af ola
Döndüğünüz çarkı pervazlar hak için ola
Seyir için olmaya.Semahlarınız Kırklar semahı ola
Secdeye inen başlar ağrı acı görmeye.
Gerçege hüü

2.TEVHİD

Medet Allah medet, medet ya Ali
Bizi dergâhından mahrum eyleme
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli
Bizi dergâhından mahrum eyleme.

Âdemi Safiyullah atam hakkı için
Muhammed Mustafa Hatem hakkı için
Eyyüb’e verdiğin sitem hakkı için
Bizi dergâhından mahrum eyleme.

Hasan’ın aşkına çekelim zarı
Şah Hüseyin dinimizin serveri
Âlemin nurusun Cenab-ı bari
Bizi dergâhından mahrum eyleme.

Zeynel’in canına kıldılar ceza
Muhammed Bakır’dır sırrı Murtaza
İmam Cafer Kazım, Musa-i Rıza
Bizi dergâhından mahrum eyleme.

Derviş Muhammed’im Ey Gani Kadir!
Taki, Naki, Asker Rehnumanımdır,
Muhammed Mehdiye niyazım budur
Bizi dergâhından mahrum eyleme.

DEDE: Bismişah Allah Allah

Vakitler hayr ola hayırlar feth ola şerler def ola
Secdeye inen başlar ağrı acı dert görmeye
Hizmetleriniz on iki imam derğahına kayıt ola.
Gerçege hü

3.SEMAH

Evvel Erkan ilen
Evvel yol ile
Gelsin hizmet ehli
Semah eylesin

Semah eylemezse
Niyaz eylesin
Semah eyleyenler
Haslar hasıdır

Semah eylemeyen
Hakk’ın nesidir
Abdal Pir Sultan’ım
Er nefesidir

Yürüyelim şimden sonra üstaza
Elinde Zülfikar hem ehli gaza
Bin bir dondan baş gösterdi Mürteza
Biz bir bildik dedik Allah eyvallah

DEDE:Semahlar saf ola günahlar af ola
Döndüğünüz çarkı pervazlar hak için ola
Seyir için olmaya.Semahlarınız Kırklar semahı ola
Secdeye inen başlar ağrı acı görmeye. Gerçege hüü


Alim, Hasan, Hüseyin ,Zeynel den Bakır
Cafer,Kazım,Musa,Rızayı zikreder bu fakır
Taki,Naki,Askeri Mehdi ye şükür
İbrahim in desti demanı Haydar

SEMAH

Sabahtan yönümü Hakka döndürdüm
Muhammet Ali’yi göreyim deyi
Dünya meşgulünden çektim elimi
Bir kamil mürşide ereyim deyi

Varıp bir kamile yoldaş olmaya
İkrar verip ikrarında durmaya
Dört duvarın binasını kurmaya
Ararım ustasını bulayım deyi

Aşığım serimi sevdaya saldım
Aşkın ataşına tutuldum yandım
İmam eşiğinde el pençe durdum
Ali’nin yolunda öleyim deyi

Aşık oldum imam Hasan’ı sevdim
Mazlum Hüseyin’in darına durdum
İmam Zeynel ilen zındana girdim
Kendimi kırk pare böleyim deyi

Her zaman anarım kesmem zikirim
Adına kurbanım imam Bakır’ın
Her gün dilimdedir okurum
İmam Cafer’den nasibimi alayım deyi

Musa Kazım damenine niyazım
İmam Rızaya bağlıdır özüm
Taki ,Naki ,Askeri’ yedir sözüm
Mehdinin önünde kılıncı çalayım deyi

Kul Vel’m Hakka secde ederim
Şahın buyurduğu yola giderim
Dinim Haktır Hak kelamı ederim
On iki İmama ereyim deyi
Formun Üstü
Formun Altı

SEMAH

Necef Deryası’nda bir gemim geldi
Sıtkı sedakatnen varın gaziler
Hakk’ın birliğinde bir hikmet vardır
Sırrı Mürteza’ya erin gaziler

Bu meydana girmez cahil cühera
Aklı beşer ermez böyle eş’ar
Secdem didaradır değil duvara
Halka namazını kılın gaziler

Bu meydana gelen can ile dilden
Hakk’ın birliğini saklar da gönülden
Şah yoluna gider derunı dilden
Rızâyı Hüdâ’ya erin de gaziler

Allah Allah Allah Allah
Herkes severse Allah’ı
Yarım kalmasın billahi
Didarı Hüdâ yı gördüm
Sırrı Mürteza’ya erdim
El bağlı divana durdum
Durun gaziler durun
Muhammet Ali’ye vardım
Yüzümü tozuna sürdüm
El bağlı divana durdum
Sıdk ile erin gaziler

Feyzi hikmetinden başka bir divan
Muhammet Ali’ye be’libest diyen
Hakk’ın birliğine inanıp uyan
Sıdk ile birliğe girin de gaziler

Davut Sulari der eren evliya
Gün gibi cihana vermişsin ziya
Hakk’ın da birliğinde bulunmaz riya
Secde’dip irfana gelin de gaziler

DEDE:Semahlar saf ola günahlar af ola
Döndüğünüz çarkı pervazlar hak için ola
Seyir için olmaya.Semahlarınız Kırklar semahı ola
Secdeye inen başlar ağrı acı görmeye.Gerçege hüü

 3.TEVHİD

Muhammedi candan sev ki
Aliye selman olasın
Ehl-ı beyte gönül ver ki
Aliye selman olasın

Muhammedi hazır bil ki
Can hakka nazır bil ki
Her gördüğün hızır bil ki
Aliye selman olasın

Muhammede gönül kat ki
Gah deyip rehbere yet ki
Bir gerçekten etek tut ki
Aliye selman olasın

Hasan ıle girdim ceme
Hüseyin sırrımı deme
Müsahipsiz lokma yeme
Aliye selman olasın

Zeynel, bakır, cafer, kazım
Irızaya bağlı özüm
Hatırı kırma şahvazım
Aliye selman olasın

Takiye nakiye eriş
Askeride biter her ış
Mehdi sıratına karış
Aliye selman olasın

Hatayim özünü ırma
Bir gerçekten sözün ırma
Her ademe sırrın verme
Aliye selman olasın

TEVHİD

Hak Muhammed pirim Ali
Mürvete geldim mürvete
Hünkar Hacı Bektaş Veli
Mürvete geldim mürvete

Ali’dir izzetli Şah’ım
İmamlardır secdegahım
Yerden gökten çok günahım
Mürvete geldim mürvete

Fatma anayı ararım
Kalmadı sabrım kararım
Hata ettim günahkarı
Mürvete geldim mürvete

Hasan şehidlerin başı
Şah Hüseyin karındaşı
Sebil oldu gözüm yaşı
Mürvete geldim mürvete

Zeynel Bakır Cafer Kazım
İrıza’ya bağlı özüm
Cümlenize var niyazım
Mürvete geldim mürvete

Taki Naki Şah Askeri
Gelmişim divandan beri
Mürvet Ali’nin Kanber’i
Mürvete geldim mürvete

Aman Kul Himmet’im aman
Yetiş Mehdi Sahib Zaman
Yardım eylen Oniki İmam
Mürvete geldim mürvete

DEDE: Bismişah Allah Allah
Vakitler hayr ola hayırlar feth ola şerler def ola
Secdeye inen başlar ağrı acı dert görmeye
Hizmetleriniz on iki imam derğahına kayıt ola. Gerçege hü

11-GARİPLER SEMAHI

Dünü günü arzumanım Kerbelâ
Varalım İmâm Hüseyin aşkına
Serden başka sermâyem yok elimde
Verelim İmâm Hüseyin aşkına.

Aşkına şahım aşkına
İllallah İllallah şah İllallah
Sen Alimsin güzel şahım eyvallah
Ya Allah Ya Allah

Derğahın önünde akıyor arklar
Kuruldu semahlar dönüyor çarklar
Hani bir üzümü kırk bölen kırklar
Bölelim İmam Hüseyin aşkına

Kapıyı çaldı Kırkların birisi
Birisinden mest olmuştur varısı
Sarı Kaya güzel Şâh’ın korusu
Konalım İmâm Hüseyin aşkına.

Talip rehberini evine götür
Tamam eyle eksikliğini yetir
Rızâ lokmasını Meydana getir
Yiyelim İmâm Hüseyin aşkına.

Şâh Hatâyî’m bu yola beli deyi
Çağrışalım Muhammed-Ali deyi
Cümlemiz bir ikrâra hü deyi
Duralım İmâm Hüseyin aşkına.

12.SAKKA SUYU
Sakacı su tasını alarak meydanda dara durur
ve Destur Şah Gerçege Hü

ALLAH ALLAH
Nurdan tas elimde.Saki dir Kevser gölünde
Şah Hasan Hüseyin kavlinde Ey Şemşi din gam yeme
Şükürler olsun bu deme
Selavatı dilden koyma
Ver Muhammed Mustafa ve Ehli Beytine selavat
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin
ve Ala Ali seyidine Muhammed

“Sadhezâren lânet olsun ey münâfık cânına
Hak buyurdu, bende derim bunu senin şânına.

Ümmetiyim dersin, salavat verirsin Peygamber’e
Ali’ye şeksin, ne amel ahdine, peymânına.

Ali Hazret-inden kesmedin adâveti Mervân gibi
Kimden umarsın şefâati, yuh cürmüne, isyânına.

Elli kere Hacca varsan, olmaz tavâfın kabûl
Arafat’ta kurban kessen, kelb düşer kurbanına.

Ey ezâzil “Ahsen-i Takvîm’i” inkâr eyledin
Yuh senin fâsık olmuş katresiz îmânına.

“Lâhmike lâhmî” hadîsine inanıp îmân getirmedin
Tâ ol zamandan kanın karışmadı kanıma.

Tövbe kıl Kul Himmet’im, ol Şâh’ı sevenlerden ol
Ol Şâh keremler kânıdır, kalmaya noksânımıza.

Gözüm yaşın sebîl ettim Kerbelâ’da susuz can verenler aşkına,
Hû derim, Sakka ya Hüseyin Hû.”
ALLAH ALLAH

“Din Muhammed dînidir, sallû alâ nâzik cemâlin
Kevser Suyun veren Şâhım Ali’dir, Şâhsuvâr.

Hem Sâkî’dir, hem bâkîdir, kâinatın aynıdır
Kimseler bilmez bu sırrı, Hak bilir perverdigâr.

Arş yarıla, çıka gele Düldül ile bile ol yâr
Ey havariç yola gel yola, eyleme Şâh’ı inkâr.

Dediler ki, dü cihânın nûru kimdir, kim ola
Şâh Hasan-ı ve’l-Hüseyn-i âl-i abâ girdigâr.

Hışm-ı âfattan saklasın Hâlik seni, yek dânesin
Ol cevâhir harmanından sen kalıksın yâdigâr.

Cömertsin, cömertlik eyle, ey Emîrü’l-Mü’minîn
Cömertliğin şânı budur dedi: Kamber sofra ser.

Ey Hatâyî’m kande varsan, sen bu vasfı söyle gel:
Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikâr.”

“Her kazâyı, belâyı def edersin Perverdigâr. Şâh-ı Merdân,
Sırr-ı Yezdân, merd-i Meydan, pîşivâsın yâ Ali,
senden medet! “Nasrun mina’llahi ve fethun karîb ve beşşeri’l-mü’mînîn”Yâ Allah, yâ Muhammed, yâ Ali!
Allah’ı bir bilelim, verelim Muhammed Mustafa’ya
ve Ehl-i Beyt’ine salavat!

DEDE: Bismi Şah Allah Allah.Aşk olsun içene,
Rahmet olsun göçene Hazreti İmam Ali ve İmam Hasan’a
Hazreti İmam Hüseyin’i Deşti Kerbela’ya Gittiği yer dert Görmeye.Erenler kerem eyleye Şeyen Lillah Allah eyvallah Gerçeğe hü.

MERSİYE

Bu gün matem günü geldi
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im
Senin derdim bağrım deldi
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan,
Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Bizimle gelenler gelsin
Serini meydana koysun
Hüseyin’le şehit olsun
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Kerbela’nın yazıları
Şehit düştü gazileri
Fatma Ana kuzuları
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Kerbela’nın önü düzdür
Geceler bana gündüzdür
Şah Kerbela’da yalnızdır
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Bir su verin masum cana
Zalim içti kana kana
Fatma Ana yana yana
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im

Boz bulanık puslu dağlar
Virandır bahçeler bağlar
Şah Hatayi’m durmaz ağlar
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

FAİLAT

Failatün failatün Failat Muhammed Mustafa
Ehli Beytine Canı gönülden selavat

Allah’ümme Salli Âlâ Seyyidina Muhammed’in
ve Âlâ Ali Seyiddine Muhammmed ve Ehlibeyt.

Çekelim aşkın yayın
Ceme girmesin hayın
Tevhid kararın buldu
Yol erkân yerin aldı

Müminler ah çekip ağladı
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin,

Evveli Hû diyelim,
Ahırı Hû diyelim
Lanet zalimin canına
Gerçeğe Hû diyelim, Hû…

Hataiyim han oğludur
Han tutmuş han oğludur
Bu yola meyil vermeyen
Smir Mervan oğludur

Hatayim uluya gider
Ululardan uluya gider
Gafil olmayın gaziler
Bu yol Şah-ı Merdan’a gider.

Kul Himmet ustadımız
Yoktur bizim yadımız
Şah-ı Merdan aşkına
Ver Mevla muradımız

LOKMA:
“Destûr-i Şâh, gerçeğe Hû! Allah Allah diyelim, kadîm Allah diyelim. Geldi Ali Sofrası, içinde erenler lokması. Gâziler Şâh diyelim. Hakk verdi, biz de yiyelim. Gerçeğe Hû!”

DEDE: Bismi Şah Allah Allah
Elhamdulillah Elhamdulillah sümme Elhamdulillah
Nimeti celil şefati Resul inayeti Ali bereketi Halil
Himmeti veliden ola.Bu gitti ganisi gele Hak Muhammed Ali bereketini, vere yiyene helal yedirene delil ola
Pişirip kotarana sofraya getirene nuru iman ola
aşkı şevk ola cennet lokması ola kudret lokması ola
Niyazınız nur ola. Şah zuhur ola.
Lokmalar kabul. Muratlar hâsıl ola.
Dertlerimize derman, Hastalarımıza şifa Allah’tan ola.
Erenler kerem eyleye.Lokmalarınız kazalara, belalara,
kalkan ola Evlerimize sağlık, huzur, bereket, ihsan ede.
Lokmalarınız hak dergâhında kabul ola.
Şey’en Lillah. Allah eyvallah. Gerçeğe hü

Hizmet sahiplerinin dua alması

Bismi Şah Allah Allah
Allah’a ham edip Hakk didarı gördük bu gün
Bütün müşküller hal olup Hakk’ın güzelliklerine erdik gün.
Hakk’ın aşkıyla yanıp, Rabbimize şükür ettik bu gün
Dünyanın isteklerinden sıyrılıp ruhumuzu temizledik bu gün.
Ey yüce Rabbimiz,Senin rızan için yaptığımız ibadetleri, okuduğumuz düvazları, tevhitleri, verdiğimiz Gülbengleri, döndüğümüz semahları ve getirilen lokmaları âlemlerin rahmeti Muhammed Mustafa’nın ve onun temiz ve masum Ehlibeyti aşkına kabul eyle.Bizleri sevgin ve rahmetinle ödüllendir.
Ey ilahi.Bizleri Hak Erenlerinin izinden ayırma
İbadetlerimizi sırrı Kerbela Hakkı için kabul eyle.
Gönül verip Hakk Muhammed Ali yoluna hizmet edenlerin de hizmetlerini kabül eyle.Hizmet sahiplerinin keşfi kerametleri üzerinizde hazır ve nazır ola.
Yarabbi burada olamayıp ta gönülleriyle burada olanlarında dualarını kabul eyle.Duası bizden kabulude Allah tan ola
Gerçeğe hü.

Pir eksiğe noksana duası

“Allah Allah! Eksiğimiz-noksanımız tama yazıla.
niyâzlarımız, ibâdetlerimiz Hakk katında kabûl ola.
Cemimiz, Kırkların yaptığı cem ola.
Hakk-Muhammed-Ali cümlemizin yardımcısı ola.
Dil bizden, nutuk Hünkâr Hacı Bektaş Velî’den ola.
Gerçeğe Hû!…”

CEM DAĞILMA DUASI
Oturan, duran, govsuz, gıybetsiz,
sırrı sır ederek evine varana, Hızır yoldaşı,
Ali kılavuzu, İmam Hüseyin de yardımcısı ola
Gerçeğe hü…

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Check Also

ALİ’ YE BAĞLI

Bizim erkanımız, bizim yolumuzAllah bir Muhammet, Ali’ye bağlıSer çeşmeden sunulmuştur dol…