Home Köşelerden Biz de bu bilim adamlarının kimler olduğunu inceledik.
Köşelerden - 18. Oktober 2020

Biz de bu bilim adamlarının kimler olduğunu inceledik.

Prof. Dr. ünvanlı bir bilim adamı tarih arşivi diye bir liste çıkarmış Müslüman bilim adamlarını sıralamış. Biz de bu bilim adamlarının kimler olduğunu inceledik.

 1. Ak Şemseddin: Pasteur’dan 400 sene önce mikrobu bulmuştur. Ak Şemseddin Hacı Bayram Veli’nin muhibidir. Hacı Bayram ise Melami’dir.

Melamilik 9. Yüzyılda Beyazıdi Bistami gibi şahsiyetleri yetiştirmiş bir gelenek. Harabi de Melami’dir ve şöyle tarif eder, “Her bir tarikattan istifa ettim / Tariki Hüda’ya iltica ettim / Ey Harabi Hakka iktida ettim / Şükür Bektaşi ül Melami oldum” diye kendini tanımlarken Melamiliğin Bektaşiliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eder. Melamilik, Aleviliği ortaya çıkaran Hayderi ve Kalenderilikle birlikte en büyük okullardan biridir, Bektaşiliğin de en sağlam damarlarından biridir.

Akşemseddin de Melamidir ve Şeyh Bedreddin’in de talebesidir.

 1. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazmıştır.

Semerkant’ta dünyaya gelen Ali Kuşçu’nun babası Türkistan ve Maveraünnehir emîri Uluğ Beyin doğancıbaşısı Muhammed’dir. Bugün Özbekistan’da kalan Kirman’da öğ-renimini tamamlayan Ali Kuşçu, 1421 yılında Timur’un torunu Uluğ Beyin kurduğu rasathaneye müdür oldu ve onun Zîc (yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel) isimli eserine yardım etti. Timur ülkesi yüzyıllar boyu Aleviliğin doğup geliştiği topraklardır ve Ali Kuşçu da İbni Sina, Ömer Hayyam gibi Alevi düşün dünyasından bir alim idi.

 1. Ebul-Vefa: Trigonometri’de tanjant, cotanjant, sekant, kosekant’ı bulan büyük alimdir.

900’lü yılların büyük Alevi düşünürlerinden olduğu biliniyor, Baba İlyas’a hocalık etmiş, Horasan kökenli bir alimdir.

 1. Biruni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etmiştir. Özbek asıllı Harzem soyundan bir Alim olan Biruni Gazne’li Mahmut ile aynı çağda, 900’lü yıllarda Gazne’de yaşamış bir şahsiyettir. Aleviliğin en çok geliştiği Horasan evliyalarının altın çağının alimlerindendir.
 2. Ebu Kamil Şü’ca: Avrupa’ya matematiği öğretmiştir. İsmaili Aleviliğin ilk doğduğu topraklar olan Mısır’da, Fatımi devletinin de kurulduğu yıllarda, 900’lü yıllarda yaşamış olan Ebu Kamil Şü’ca, İbni Sina, Ömer Hayyam’ın arayışına öncülük etmiş bir alim.
 3. Ebu Ma’şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o bulmuştur. Horasan’ın en eski kadim şehirlerinden biri olan Belh şehrinde 700-800 yıllarında yaşamış. İslamiyet’in o topraklarda yeni yayılmaya başladığı dönemde, Kalenderi, Hayderi ve Melamiliğin yani Aleviliğin İslam olarak bilindiği bir dönemin Horasanlı alimi, Ebu Ma’şer.
 4. Battani: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifidir. 800’lü yıllarda Urfa’da doğan Battani Sabii inancının hakim olduğu o dönem Urfa’sında yaşamıştı. Sabiilik ise Museviliğe muhalif batıni bir anlayış idi. Suya dalanlar, arınmışlar, arifler diye tanımlanırlardı. Bugünkü Aleviliğin Türkmen olmayan Arami-Sami yorumu demek mümkündür. Battani de Alevi denilebilecek ilmi arayan bir alim.
 5. Cabir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim. İmam Cafer’in yolundan gittiğini yani Alevi olduğunu açıkça söyleyen Cabir bin Hayyan da Horasanlı ve Türk Alimi. Kimya bilimin kurucusu, paslanmaz çeliğin mucidi. Babası da Hak yolunda idam edilen Erenlerden.
 6. Cezeri: 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır.
 7. Yy.da Cizre’de doğduğu için Cezeri adını alan, makine tekniğinin kurucularından sayılıyor. Büyük Selçuklu devleti hakimiyetinde bulunan, halk arasında İsmaili Aleviliğin yaygın olduğu bir zaman ve bölgede yaşayan bir alim.
 8. Demiri: Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır. Baybars Tekkesinde hocalık yapan bir derviş olarak da ün salmış bir alim. Adı üstünde Demir. Bedreddin’le çağdaş bir alim.
 9. Farabi: Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır. Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır. Türkistanlı bir Türk generalin oğlu olarak 850 yıllarında doğmuş. Erdemli Şehir (Ara Ehli’l-Medineti’l-Fazıla) kitabını yazmış bir Alim. İslamı bir din değil bir erdem-fazıla olarak gören Erenlerin Eline, Beline, Diline öğretisinin felsefi izahını yapmış Erenlerden.
 10. Gıyasüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o bulmuştur. 1400’lü yıllarda Semerkant’lı bir alim. Karahanlı ve Timur devletlerinde Bedreddin gibi, alim olarak görev yapmış. Bütün diğer Alevi alimler gibi İslam’ı bir ilim, akıl ve erdem yolu olarak görmüş.
 11. İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıklamıştır. 10. Yy.da Tunus’da doğmuş bir Alim. Onca kitaptan, seyahatlerden ve hastaları tedavi ederken edindiği tecrübelerden edindiği bilgileri, cüzzamın sebep ve tedavileriyle ilgili olan „Fakirler İçin Seyahat Kitabı“ adı altında toplayan Cessar, tıp tarihinde bir çığır açmıştır. Erenlerin Muhammed’i Fakirlerin Hizmetkarıyım demediği sürece 40’lar Cemine almadıklarını bilince, Fakirlere yönelik hizmet faaliyetleri içinde olan Aleviliğe paralel düşünen bir İslam Alimi.
 12. İbn Hatip: Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır. 14. Yy.da Endülüs’te yaşamıştır. Endülüs İspanya’dır. İspanya’da Hıristiyanların ortaçağ engizisyonu yaşadıkları coğrafya ve çağdır. Hıristiyanların hastalıkları cin şeytan diye tanımladıkları bir yerde Müslümanlar akılcı olmak zorunda kalmışlar.
 13. İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi. Berberi asıllı bir köle iken büyük buluşlara imza attı. İspanya Endülüs devrinde yaşamış.

Berberilerin Arap olmadıklarını ve İslam’ı Alevilere benzer kendi berberi erdemleriyle tarif ettikleri biliniyor.

 1. İbn Karaka: 900 sene önce harika bir torna tezgahı yapmıştır. 12. Yy. Fatımi Mısır’ında Kahire’de küçük bir dükkanda üretilen tarihin ilk torna tezgahı.
 2. İbni Türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir. Ebu Fazl olarak da biliniyor. Fazl kavramı çok önemlidir. Aleviliğin en temel esaslarından biridir Fazl. Faziletname 19 Fazl’ı anlatır. Adı Fazl olan kişinin İslam’la bağı da Aleviliğe çıkar.
 3. İdrisi: Yedi asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritası çizmiştir. 1100 yılında Fas’ta doğan İdrisi büyük bir gezgindir. 1145’te Sicilya’daki Norman kralı II. Roger’in (1101-1154) hizmetine girmiş ve yaşamının geri kalan kısmını onun Palermo’daki sarayında geçirmiştir.
 4. İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutulmuştur. Tıbbın babasıdır. Avrupaya göre adı Avicenna’dır. 980 yılında Türkistan’da doğmuş, İsmaili Daisi olana babanın yanında yetişmiş. Hasan Sabbah’ın idolü olmuş bir alim.
 5. Kadızade Rumi: yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarlamıştır. Şeyh Bedreddin’in çocukluk, okul ve Yol arkadaşıdır. Eğitim için Kadızade Buhara’ya, Bedreddin Kahire’ye gittiklerinde ayrılmışlardır.
 6. Kambur Vesim: verem mikrobunu R.Koch’tan 150 sene önce keşfetmiştir. 1700’lü yıllarda hastalıkların kökenine inen Kambur Vesim’in bir de Mesnevisi bulunmaktadır, yani şairdir. İlmi araştırmaları şiirle anlatmak Erenlerin geleneğidir. O yıllarda İstanbul’da Bektaşiliğin çok güçlü olduğunu ve çok sayıda İlim ve Felsefe derneği kurduklarını da biliyoruz. Kısa süre sonra 2. Mahmut Bektaşi Dergahını Nakşibendilere devretmiş, ilim ve felsefe derneklerinin de hepsini kapatmıştı.
 7. İbnünnefis: Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir. 1500’lü yıllarda Şam’da yaşayan alim Türk ve Arap Aleviliğin kesiştiği bir merkez olan Şam’da yaşamış. Din ile ilişkisi pek olmayan bir kişiliktir. Hayyam gibi…
 8. Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizmiştir.

Zenaatkar Ahi Erenlerin Denizciliğe en büyük katkılarından biridir Piri Reis. Denizcilik üretimi, gemi yapımı işleri de Ahi Erenler tarafından yapılırdı. Sadece gemi üretmeyip kaptanlık ve gemicilik eğitimi de veren dönemin Ahi dergahında yetişen denizciler Osmanlı devletine denizlerde büyük üstünlük getirmişti. Denizcilerin sefer duaları da Gülbengtir. Sivastopol türküsünden herkes bilir “Yardımcımız olsun Kırklar yediler” diye dua ederler. Piri Reis de büyük başarısına rağmen idam edildi.

Resimde Piri Reisi görüyoruz, Denizcilerin Piri, adı üstünde Piri. Resimdeki yüz, sakalı, bıyığı bile onun Erenlerin yolunda olduğunu göstermiyor mu? Badem bıyıklardan her dönemde farklı oldukları belli değil mi?

Sürekli İslam medeniyeti, tarihe nam salan İslam alimleriyle övünenler, yaşadıkları dönemde o alimlerin hayatını zindan eden, kimini idam eden, kimini hapislerde süründüren anlayışların yaşayan temsilcileri. Piri Reis’i idam edenler 500 yıl sonra onun başarılarını övüyor ve ondan kendilerine pay çıkartıyorlar. Yaşarken camiye gitmiyor, namaz kılmıyor diye demir kelepçelerle zindana attıkları Hacı Bayram Veli adına kocaman cami yapıp Veli’yi şeyh ilan ediyorlar. Yeniçerilerin hepsini katledip mezar taşlarını bile bulup söküp, yıkanlar 200 yıl sonra Yeniçeri kıyafetleri giyip Ceddimiz diye sokaklarda gösteri yapıyorlar. Nitekim şimdi de yaşayan düşünen insanlara hayatı çekilmez hale getirip Sivas’ta yakıyor, katilleri özgürlüğe kavuşturuyorlar ama tarihteki aydınlarımıza da sanki kendilerininmiş gibi sahip çıkıyorlar, Yunus Emre’yi Cübbeli Şeyh yapıyorlar, Kaygusuz Abdal’ı Nakşi ilan ediyorlar.

Tarihte İslam alimi adıyla nam salan şahsiyetlerin tamamına yakını Erenlerden veya Erenler çizgisinde yobazlığa karşı Hakkın tarafında yer almış kişilerdir. İslam medeniyeti dedikleri hoşgörü, açık fikirlilik, eşitlik, özgürlük gibi değerlerin tamamı Erenlerin Yol ve Dünya anlayışıyla uyguladıkları İslam’dır.

Bu kişiler yaptıkları buluşları gizli saklı ve baskı altında gerçekleştirmişler bir kısmı hayatıyla ödemiş, bir kısmı ağır baskılara uğramış. Bu değerli alimler okul kuramamışlar, bilgilerini kalıcı ve sürekli hale getirememişler. Kitapları bile yakılmış, takipçileri dahi baskı görmüşler.

Ömer Hayyam varolduğu zamanlarda Selçuklu en parlak zamanını yaşıyordu. İmam Gazali ile Nizamül yobazlığına dayanamayan Hayyam Selçuklu başkentini terkedip Türkistan’a göçtü, ardından saray entrikaları ve dini yobazlıkla devlet battı. Rasathanesi harabe oldu, bilgileri tarihte eridi.

Osmanlı en ileri zamanını Bedreddin zamanında yaşadı, Bedreddin’in hazırladığı kanun kitabıyla gerçek bir hukuk devleti olma yoluna girdi, dinlerin hepsini hak gören devlet anlayışı laikliğin tarihteki en gelişmiş örneği idi. Bedreddin idam edildi, Bedreddin taraftarları yüzlerce yıl takip edildi, kitapları şehir şehir dolaşıp toplatıldı.

Tarih kimsenin oyuncağı olamaz, hakikati ortaya çıkarmak, yobaz madrabazın oyununu bozmaya yeter. Tarihimize sahip çıkmak da kendini bilmenin en değerli parçasıdır.
Hakikat Haktır.

Hakkı bilmeyene Nahak müstahaktır.

Aşk ile.

Haydar Ersöz

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Check Also

ALİ’ YE BAĞLI

Bizim erkanımız, bizim yolumuzAllah bir Muhammet, Ali’ye bağlıSer çeşmeden sunulmuştur dol…