Home Kurumsal Dernekler Alevi Belleği
Dernekler - 13. September 2020

Alevi Belleği

Alevi Belleği, böyle bir kurum oluşturma düşüncesini paylaşan bir grup akademisyenin, Berlin’de Mayıs 2000’de biraraya gelerek başlattığı bir girişimin sonucudur. Bu girişimin yasal bir statü kazanarak kurumlaşması, Şubat 2002’de gerçekleşmiştir. Alevi Belleği’nin amacı, orta vadede Alevileri-Aleviliği içeren bir „Alevi Dokümentasyon Merkezi“nin veya „Alevi Arşivi“nin; uzun vadede de bir vakfın kurulması ve bunun sonucunda da „Alevi Araştırmalar Merkezi“nin hayata geçirilmesidir. Bunun yanı sıra, Aleviler-Aleviliğe yönelik „obje“lerin gözler önüne serilmesi için bir „Alevi Müzesi“nin oluşturulması da tasarlanmaktadır. Amaçların gerçekleştirilmesi için, Aleviler-Alevilikle ilintili etnografik, edebi, sanatsal, müziksel ve tarihsel-sözlü bir nitelik / değer taşıyan belgeler belirlenecek, toplanacak, sistematize ve kategorize edilecektir. Dünyanın değişik yörelerinde yaygın olarak bulunan Alevi-İslamının tarihsel-mimari yapıtlarının, inanç merkezlerinin ve türbelerinin yerlerinin belirlenmesi, atlaslarının hazırlanarak envanterinin çıkarılması ve bunların korunması için girişimlerde bulunulması da kurumun amaçları arasındadır. Toplanan malzemeler, belgeler ve objeler, tasarlanan „Dokümentasyon Merkezi“nin / „Arşiv“in birikimini oluşturacak ve internet üzerinden de (www.alewiten.com) Aleviliğe ilgi duyanlara ve Alevilik üzerine çalışan araştırmacıların hizmetine sunulacaktır / sunulmaktadır. Alevilikle ilgili güncel gelişmeler ve haberler de www.aleviyol.com internet sayfası üzerinden hizmete sunulacaktır / sunulmaktadır. Alevi Belleği’nin diğer bir çalışma alanını Aleviliğe yönelik bilimsel araştırmaları ve çalışmaları desteklemek oluşturmaktadır. Bu bağlamda bilimsel dergilerin yayınlanması da tasarlanmaktadır. Alevilikle ilgili seminerler, toplantılar, konferanslar ve sempozyumların tasarlanması ve düzenlenmesi çalışmaları, başlatılmış bulunmaktadır. Pedagojik bir program çerçevesinde Alevi Din Derslerine yönelik öğretmenlerin seçilmesi, eğitilmesi ve ders malzemelerinin hazırlanması, Alevi Belleği’nin ana çalışma alanı içerisine girmektedir. Kurumun diğer bir çalışma alanı da Alevi derneklerine ve Aleviliğe ilgi duyan kurumlara Alevilik üzerine eğitici seminer paketleri sunmaktır. Der Förderverein Alewitisches Gedächtnis Der Förderverein Alewitische Gedächtnis e.V. ist das Ergebnis einer Idee alewitischer Akademiker, die sich im Mai 2000 entschloss, eine entsprechende Institution ins Leben zu rufen. Die Eintragung als Förderverein wurde im Februar 2002 vollzogen. Als Hauptziel der Vereinigung ist mittelfristig die Entwicklung eines „alewitischen Dokumentationzentrums“ bzw. eines „alewitischen Archivs“ und langfristig die Gründung einer Stiftung geplant, deren Aufgabe in der Errichtung eines Forschungszentrums für Alewitische Studien besteht. Des weiteren ist der Aufbau eines alewitischen Museums mit Exponaten zum und über das Alewitentum geplant. Zu diesem Zweck werden neben historischen Dokumenten, ethnografische, literarische, künstlerisch-musikalische und oral-historische Zeugnisse des alewitischen Lebens und Wirkens aufspürt, gesammelt, systematisiert und katalogisiert. Die Kartografierung und Inventarisierung von islamisch-alewitischen Bauwerken, Glaubens-, Pilger- und Heiligenstätten sowie deren weltweiter Schutz und Erhalt zählt ebenfalls zu den Aktivitäten der Vereinigung. Die gesammelten Materialien, Dokumente, Zeugnisse und Exponate bilden den Bestand des geplanten Dokumentationszentrums/Archivs und werden auch virtuell via Internet (www.alewiten.com) weltweit allen am Alewitentum Interessierten und zum/über das Alewitentum arbeitenden Forschern zugänglich gemacht. Aktuelle Nachrichten und Entwicklungen zu/über das Alewitentum werden über die Internetseiten www.aleviyol.com zur Verfügung gestellt. Ein weiteres Arbeitsfeld des Alewitischen Gedächtnisses besteht in der fachlichen Unterstützung akademischer Forschungsarbeiten zum/über das Alewitentum. Zu diesem Zweck ist die Herausgabe wissenschaftlicher Periodika vorgesehen. Arbeiten zur Planung und Ausrichtung von Seminaren, Tagungen, Konferenzen und Symposien, welche sich dem Thema Alewitentum widmen, sind vom Alewitischen Gedächtnis bereits aufgenommen worden. Einen anderen Schwerpunkt bildet die Konzeption eines pädagogischen Programms für den alewitischen Religionsunterricht und die Durchführung entsprechender Fort-/Weiterbildungsseminare für Lehrkräfte. Des weiteren bietet der Förderverein für alewitische Vereinigungen und am Alewitentum interessierte Institutionen ein umfangreiches Seminarangebot zu alewitischen Themen an. Áleví Emlékezet Berlinben, 2000. márciusában tartott összejövetelükön felsőfokú végzettségűek elhatározták az Áleví Emlékezet Egyesület megalapítását. Kezdeményezésük, az egyesület 2002. februári bejegyzésével törvényesen megvalósult. Az Álevi Emlékezet Egyesület középtávú célkitűzése egy „Áleví Dokumentációs Központ”, vagy „Áleví Archívum” kifejlesztése; hosszútávon pedig, egy „Áleví Kutatóközpont” létrehozása, alapítvány formájában. További terve egy „Áleví Muzeum” kialakítása, mely az álevík tárgyi kultúráját mutatná be a látogatóknak. A kitűzött célok érdekében kutatni, összegyűjteni és rendszerezni, majd katalogizálni kell az áleví-muzulmán élettel kapcsolatos szellemi-, tárgyi- néprajzi, egyéb irodalmi, zenei értékeket, emlékeket. Az egyesületnek az is célja, hogy a világ különböző pontjain szétszórtan fellelhető álevi-muzulmán építészeti emlékeket, vallási központokat, türbéket, zarándokhelyeket feltérképezze, felleltározza, mindezt közreadva megóvásukat kezdeményezze. Az összegyűjtött, írásos dokumentációk, és a kiállítás tárgyai képezik a tervezett „Dokumentációs Központ“ / „Archívum“ anyagát. Ezután lehetővé válik, hogy az Archívum az internet révén a www.alewiten.com címen az álevík iránt érdeklődőket és az álevíkkel foglalkozó kutatókat szolgálja. A napi eseményeket és híreket az www.aleviyol.com címu veblap közli már most is és a jövoben is. Az Áleví Emlékezet egy másik tevékenységi területe az áleví eszme tudományos kutatásainak és tanulmányozásának a támogatása. Ennek érdekében tervezi tudományos folyóiratok kiadását is. Az álevíkkel kapcsolatos tanfolyamok, gyűlések és szimpóziumok tervezési és rendezési munkálatai már megkezdődtek. Az Áleví Emlékezet hangsúlyozott tevékenysége, hogy egy pedagógiai program keretében az áleví hitoktatás tantervét elkészítse, a tanítókat kiválassza, felkészítse / továbbképzésben részesítse. Az egyesület egy másik működési területe, hogy az áleví gyülekezetek és más, az álevík iránt érdeklődők számára oktató anyagot biztosítson. АЛЕВИ БЕЛЛЕГИ Сдружението “Алеви Беллеги” е сформирано от група академици-единомишленици още през месец май 2000 година в гр.Берлин.Но узаконяването на това начинание и приемането на статута му се е реализирало през месец февруари 2002 година. Основната цел на сдружението “Алеви Беллеги” е: В най-близко време да се сформира “Център за алевийска документация или “Алевийски архив”. -На следващия етап да се сформира и регистрира една фондация, която да спомага за пълната реализация на идеята за основаването на “Център за изучаване на алевийството”. -Паралелно с това се предвижда проектирането и създаването на “Музей на алевийството”, който да спомага за добиване на цялостна представа за историята на алевийството по света! За осъществяването на основната цел на сдружението ще се съберат, категоризират и систематизират най-важните исторически документи свързани с етнографията, музиката, литературата, историята и самобитната култура на алевийството!Заедно с това другата основна цел на формацията е: -Да се издирят,уточнят и изучават историческите места, намиращи се по света, които са свързани с архитектурните паметници на исляма и алевийството, да се установят духовните места за поклонение, да се извършат проучване и възстановяване на тюрбетата, както и да се издирят и възстановят техните инвентари и атрибути, да се извърши необходимото действие за тяхното опазване! Събраните и издирените материали, документи, атрибути и други предмети ще се съхраняват и ще се документират в “Центъра за алевийска документация” респективно в “Архива за алевийска култура” и чрез интернет /www.alewiten.com/ ще бъдат на разположение и достояние на всички, интересуващи се от алевийството, в това число и на изследователи, привърженици и други ценители на алевийската култура! Друга страна от дейността на сдружението “Алеви Беллеги” е подкрепата, която то оказва на всички, които се занимават с научното изучаване и популяризиране на ал. Във връзка с казаното ще се издават /вече се издават/ и разпространяват /вече се разпространяват/списания, брошури и други научни ватериали.Ще се организират семинари, конференции, симпозиуми и други събирания свързани с историята на алианството в света! С основание можем да споменем, че вече имаме такава дейност! Освен гореказаното, необходимо е да споменем, че се предвижда една “обширна педагогическа програма”, в която ще се посочват насоките за изучаване на алевийството в училищата като час по религия и ще се изискват назначаването на подготвени учители, както и съставянето на подходяща за целта учебна програма! Друга важна цел на сдружението “Алеви Беллеги”/Запаметяване на алианството”е предоставяне на всички сдружения и формации, намиращи се по света и занимаващи се с разпространението на алевийството необходимите “пакет материали”за провеждане от тяхна страна на семинари, обучаващи и възпитаващи участниците в духа на алевийството! Alevi Memory In May 2000 a group of academicians who shared the idea of founding an institution came together in Berlin to set up “Alevi Memory”. This attempt has gained a legal status and became an institution in February 2002. Its aim is to create first, an “Alevi Documentation Center” or an “Alevi Archive”, and later on to set up a foundation which will result in an “Alevi Research Center”. In addition, an “Alevi Museum” is planned in order to display “objects” which are related to Alevis and Aleviism. To achieve these aims, the documents which carry ethnographic, literary, artistic, musical, and historical value will be defined, collected, systematised and categorised. To find out Alevi-Islamic historical architecture, religious places and tombs which exist at various places of the world, to prepare maps, inventories and to protect these are among the other aims of the institution. The materials, documents and objects will form the accumulation (collection) of the planned “Documentation Center” / “Archieve” and will be available / is available on the internet (www.alewiten.com) for those who are interested in Aleviism and are doing research on Aleviism. The innovations and news about Aleviism can also be found / is found on the web address www.aleviyol.com. Another field of study of Alevi Memory is to support scientific research and studies on Aleviism. In this respect, it is planned to publish scientific periodicals. Studies on arranging seminars, meetings, conferences and symposiums have already started. One of the major study fields of Alevi Memory is to choose Alevi Religion teachers with pedagogic formation, train them and to prepare lesson materials for them. Another study field of the institution is to offer educational seminars about Aleviism for Alevi Associations and institutions which are interested in Aleviism. La Mémoire Alévie La Mémoire Alévie est le produit d’un projet entamé en Mai 2000 par un groupe d’académiciens qui avaient l’idée commune d’établir une telle institution. Le projet gagna un caractère légal en Février 2002. Le but de La Mémoire Alévie au terme moyen est de fonder un “Centre de Documentation Alévi” ou “Archives Alévis”; tandis qu’elle projette au terme long de mettre sur pied une fondation destinée à créer, par la suite, le “Centre de Recherches Alévies”. Un projet parallel consiste à organiser un “Musée Alévi” où des objects appartenant à l’Alévisme et aux alévis pourront être offerts à l’examen du public. En vue de tout ça, tout document d’une qualité ou de valeur ethnographique, litéraire, artistique, musicale, historique et d’histoire orale sera décri, recueilli, systématisé et classifié. Parmi les buts de l’institution on peut aussi compter une compilation des endroits, partout dans le monde, qui possèdent des édifices historiques architecturelles, lieux dédiés à la pratique de la foi et tombes saintes, la représentation de ceux-ci sur la mappe mondiale, l’enregistrement dans un inventaire, et des démarches auprès des authorités pour assurer leur protection. Les matériels, documents et objects recueillis constitueront la collection du Centre (ou Archives) de Documentation et soumis à l’utilisation de quiconque sera intéressé dans l’Alévisme, de même que des chercheurs dans les matières ayant trait à l’Alévisme. Les développements actuels et nouvelles reliés à l’Alévisme seront transmis à travers la www.aleviyol.com . Un autre domain de service pour la Mémoire Alévie est de porter support aux recherches et travaux scientifiques sur l’Alévisme. Dans ce contexte, la publication de revues scientifiques est aussi en considération. La planification et l’organisation d’ateliers, réunions, conférences et symposes est déjà en cours. Le recrûtement et la formation des professeurs des cours de Religion pour alévis, la préparation des livres d’enseignement, font partie intègrale de la mission prévue pour La Mémoire Alévie. L’institution fait aussi des propositions, aux associations alévis et aux établissements intéressés, de paquets pédagogiques en forme de séminaires d’instruction sur l’Alévisme.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Check Also

ALİ’ YE BAĞLI

Bizim erkanımız, bizim yolumuzAllah bir Muhammet, Ali’ye bağlıSer çeşmeden sunulmuştur dol…